Habarlar

 • Bluetooth nauşnikleri bilen simsiz nauşnikleriň arasynda näme tapawut bar?

  Bluetooth nauşnikleri bilen simsiz nauşnikleriň arasynda näme tapawut bar?

  Simsiz nauşniklere Bluetooth nauşnikleri, Bluetooth nauşnikleri bolsa simsiz nauşniklerdir.Ikisiniň arasyndaky tapawut, simsiz nauşniklere infragyzyl nauşnikler we 2.4G hem girýär, Bluetooth nauşnikleri diňe simsiz nauşniklere degişlidir.Simsiz nauşnikler orta gulak ...
  Koprak oka
 • TWS gulak näme?

  TWS gulak näme?

  Esasy flagman jübi telefonlary nauşnik jakyny yzygiderli ýatyransoň, TWS nauşnikleri sarp edijileriň üns berýän nauşnik kategoriýasyna öwrüldi.Onda TWS nauşnikleri näme?Onuň aýratynlyklary näme?Aktiw sesiň peselmegine nädip ýetmeli?Goý ...
  Koprak oka
 • Bluetooth nauşnik satyn almazdan ozal gözlemegi öwrenmeli birnäçe möhüm parametr bar

  Bluetooth nauşnik satyn almazdan ozal gözlemegi öwrenmeli birnäçe möhüm parametr bar

  Aýdym-saz diňläň, telewizora tomaşa ediň, oýun oýnaň, maşk ediň, iýiň, uklaň ... Häzirki zaman adamlarynyň jübi telefony bolmazdan edip bilmejekdigini aýtmak nauşnikdir.Nauşnikleriň arasynda, Bluetooth nauşnikleri ýaşlaryň arasynda çalt moda we göçme bolýar.J, satyn alyş bellikleri: 1. Bluetooth çipi ...
  Koprak oka
 • Gulak gulaklary bilen nauşnikleriň arasynda näme tapawut bar?

  Gulak gulaklary bilen nauşnikleriň arasynda näme tapawut bar?

  gulak gulaklary adatça gulagyňyza girýär, nauşnikler gulagyňyzda aýlanýar (nauşnikler üçin oýun nauşnikleri hakda pikir ediň)
  Koprak oka
 • Näme üçin bluetooth nauşnik ulanmaly?

  Näme üçin bluetooth nauşnik ulanmaly?

  Näme üçin bluetooth nauşniklerini ulanýarys?Bluetooth nauşnikleri bize köp amatlylyk getirýär 1. Jübi telefonynyň radiasiýasyny azaltmak.Jübi telefonlary radiasiýa çykarýar.Elbetde, bu hili radiasiýa beýni üçin gowy zat däl.Näçe beýni öýjüklerini öldürip biljekdigini öwreneliň.Telefony diňe tutmak üçin ...
  Koprak oka
 • Akylly nauşnik ajaýyp tehnologiýa ýörelgesini derňäň, näçeräk bilýärsiňiz

  Bir wagtlar bizden gaty daşda bolan akyl tehnologiýasyny diňe ylmy fantastika bloklaýjylarynda görmek bolýar, indi aňsat tehnologiýany başdan geçirip bileris, diňe kiçijik akylly nauşnik gerek, kondisioner arzuwyny awtomatiki durmuşa geçirip bilersiňiz, yşyklar awtomatiki öçýär, diňe ca bolmak ýaly ...
  Koprak oka
 • Bluetooth nauşnik dakmagyň iň gowy alty peýdasy haýsylar?

  1. Kömekçi Telekonferensiýa häzirki işde we durmuşda gaty ýygy duş gelýär.Telefony uzak ýerde bir sagatlap saklamaly bolsaňyz, boýnuňyz we gollaryňyz gaty agyrýar.Şeýle agyrylary we görgüleri başdan geçiren okuwçylaryň Bluetooth nauşnik almak isleýändiklerine ynanýaryn ...
  Koprak oka
 • Nauşniklere gündelik hyzmat etmek

  Nauşnikler gündelik durmuşda möhüm rol oýnaýar, köçede ýöremek köp adamyň syýahat edýändigini görüp, aýdym-sazdan lezzet almak üçin nauşnik dakar.Gözegçilik nauşnigi, ajaýyp adam sesi sebäpli professional ýazgylarda we oýunlarda örän möhümdir.Theöne nädogry saklamak we ulanmak zyýan berse ...
  Koprak oka
 • Nauşniklerimiz senagaty we söwdany boýnundaky nauşnikler bilen birleşdirýän kompaniýa

  Nauşnik girizmekden başlalyň.Nauşniklerimiz senagaty we söwdany boýnundaky nauşnikler bilen birleşdirýän kompaniýa.Bazardaky nauşnik stilleriniň iki simli nauşniklerden we simsiz nauşniklerden ybaratdygyny hemmeleriň bilýändigine ynanýaryn, ýöne siziň bilmezligiňiziň mümkindigine ynanýaryn ...
  Koprak oka
 • Ks-017-iň öndürijilik aýratynlyklary

  1. ks-017 öndürijilik aýratynlyklary, nauşnikiň ýönekeýligi we ýönekeýligi dizaýn düşünjesini goldar.Greenaşyl daşky gurşawy goramak we goramak bilen manydaş, 017-de bolsa bu häsiýeti gaty gowy suratlandyrýar ...
  Koprak oka