Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

aaa

Huizhou kaiwansi Elektron Tehnologiýa CO., LTDGuangdong welaýatynyň Huizhou şäherinde ýerleşýär.Limited, ýokary derejeli simsiz nauşnik öndüriji bolup, 9 ýyl bäri bir nauşnik R&D, önümçilik we marketing jemleýär.

Esasy önümlere boýnuň daşy, kellä geýilýän eşik we Tws nauşnik bar.Zawodymyzda 200-den gowrak işgäri we 4 sany ýetişen önümçilik liniýasy bolan 3000 inedördül metrden gowrak meýdany bar.Häzirki wagtda önümçilik kuwwaty aýda 200 000-den gowrak bolup, önümler 150-den gowrak ýurda we sebite eksport edildi.Mundan başga-da, önümlerimiz dünýäniň dürli bazarlarynda uly baha gazandy.Önümdäki ýörite nyşany goldaýarys.

We ýokary hilli önümleri üpjün etmek üçin ösen synag gurallary, önümçilik enjamlary we dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan.Itemshli önümlerimiz ISO9001: 2015 Hil gözegçilik ulgamlaryna berk eýerýär.

2010-njy ýylda döredileninden bäri, KAIWANSI elmydama çalt jogap berýän we müşderileriň göwnünden turýan önümleriň dizaýnyna, hiline gözegçilik we müşderi hyzmatyna bagyşlanýar.Üznüksiz tagallalar bilen, KAIWANSI ýokary hilli önüm öndürmek bilen müşderiler tarapyndan tanalýardy.Professional gözleg we gözleg bölümi bilen, KAIWANSI bazaryň islegini kanagatlandyrýan ýokary hilli, innowasiýa önümleriniň üznüksiz ösüşi.Kompaniýamyzyň esasy gymmatlyklary innowasiýa, agzybirlik, işjeňlik we zähmet.Bu ýerdäki her bir agza kompaniýanyň markasyny döretmek üçin şahsy ukyplaryny hasam artdyryp biler.

Öň stol

TSöwda kompaniýalary bilen yzygiderli hyzmatdaşlykda, soňky ýyllarda köp sanly markalara OEM & ODM hyzmatyny hödürleýäris.INDIA we EURO işewürlik gerimini giňeltmek we bazar hakda has giňişleýin maglumat almak üçin 2019-njy ýylyň iýul aýynda KAIWANSI öz daşary ýurt satuw bölümini döretdi, şol bir wagtyň özünde KAIWANSI öz markasy FITHEM döretdi ... Üstünligimiz diňe ýokardan däl hil aladasy, ýöne müşderileriň ynamyndan we goldawyndan.Halkara bazarynda gowy abraý we abraý gazandy, hyzmatdaşlygyň dowamynda önümi optimizirlemek boýunça teklipler.Zawoddan çykyp, uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy gözlemegiňizi tüýs ýürekden garşylaýarys.

Sergi

sanly görkeziş (1)
sanly görkeziş
sanly görkeziş (3)

Şahadatnama

zhengshu1
zhengshu2
Zhengshu3